Privacy Policy | CITIZEN WATCH

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะครอบคลุมการที่บริษัท ซิติเซ่น วอทช์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดแค่ ข้อมูลของลูกค้า ผู้ที่ค้นดูเว็บไซด์ ซิติเซ่น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซด์นี้”) หรือผู้ที่ใช้บริการต่างๆของ บริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) ในการเข้าถึงเว็บไซด์นี้ หรือ การใช้บริการนี้ คุณจะต้องยินยอมให้มีการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ลูกค้า และสนับสนุนกิจกรรมต่างของการตลาดทางตรง หรือ การเชิญลูกค้า ให้เข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใดๆนั้น บริษัท จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ทั้งหมด หรือบางส่วน) อย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อของคุณไว้ ซึ่ง บริษัท อาจต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบสนองการร้องขอของคุณ หรือ จัดเตรียมการสนับสนุนเพื่อนำเสนอ หรือ แจ้งให้คุณได้รับทราบในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ หรือ บริการใหม่ที่เปิดตัวผ่านทาง ไปรษณีย์/อีเมล์/โทรศัพท์ ถ้าคุณทำการซื้อแบบออนไลน์ ร้องขอบริการพิเศษ หรือ ส่งเนื้อหาต่างๆ บริษัท อาจติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการกำหนดเลขที่อยู่ หรือ ดำเนินการตามการร้องขอของคุณให้เสร็จสมบูรณ์. บริษัท มีสิทธิที่จะสงวนข้อมูลส่วนบุคคล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการขายตรง ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจถูกถ่ายโอนไปยังสำนักงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ในภูมิภาคต่างๆ

ความเป็นส่วนตัว
คุณจะต้องเข้าใจก่อนว่า มันมีความเสี่ยงที่มีศักยภาพอยู่มากที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน ให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น ระบบทางเทคนิค ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลแบบออนไลน์และสามารถต้านทานการบุกรุกเพื่อ “การปลอมแปลง” หรือ “นักเลงคอมพิวเตอร์” ได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันและลดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สามให้มีน้อยที่สุด หรือ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจน การขาดความถูกต้องของข้อมูลส่วนส่วนบุคคล และเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ บริษัท จะริเริ่ม หรือ ทำตามการร้องข้อของคุณ ที่จะเพิ่มเติม แก้ไขให้ถูกต้อง หรือลบล้างข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือ ข้อมูลที่ล้าสมัยดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง
บริษัท อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อใดก็ได้ (โดยการแจ้ง หรือไม่แจ้งให้รับทราบล่วงหน้าก็ได้) รวมถึงการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนและการยกเลิกสิทธิการเข้าถึงเว็บไซด์นี้ หรือ เนื้อหาสาระของเว็บไซด์นี้ได้

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัท มุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และเก็บเป็นความลับไว้ แต่ทว่า บริษัท จะไม่ขอรับผิดชอบ และจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรั่วไหลในลักษณะที่อยู่เหนือการควบคุมของ บริษัท ดังนั้น คุณไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก บริษัท ด้วยประการทั้งปวง บริษัท จะมุงมั่นเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้ดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องของ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPO) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ถ้ามีข้อความใดๆที่มีความขัดแย้ง หรือ มีความคลุมเครือระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาจีน ขอให้ยึดข้อความในฉบับภาษาจีนเป็นหลัก